روش آزمون فیلتر هوا

استاندارد روش آزمون فیلتر هوا

روش آزمون فیلتر هوا

پیشگفتار

روش آزمون فیلتر هوا : استاندارد روش آزمون فیلتر هوا که نخستین بار در سال ۱۳۵۳ تهیه گردید بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون فنی مربوطه برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در چهل و یکمین جلسه کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخ ۶۷/۱۲/۱۷ تصویب شد , اینک به استناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۴۹ به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .

 

دانلود کامل متن استاندارد تولید فیلتر هوا

 

برای حفظ همگامی و همآهنگی با پیشرفت‏های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد برسد در تجدیدنظر بعدی مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده کرد .

در تهیه و تجدیدنظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته همآهنگی ایجاد شود .

لذا با بررسی امکانات و مهارت‏های موجود و اجرای آزمایش‏های لازم این استاندارد با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است :

Air cleaner test code – SAEJ 726 – 1983

روش آزمون فیلتر هوا

مقدمه

این استاندارد روش آزمون فیلتر هوای نوع خشک مورد استفاده در موتورهای درون سوز را معین نموده و روشی یکسان از کارائی و گزارش آن را عرضه می‏نماید , منظور از روش آزمون ایجاد طرق یکسان برای ارزیابی کارایی فیلتر هوا در آزمایشگاه می‏باشد . اطلاعات حاصله از این روش آزمون می‏تواند جهت تدوین استاندارد کارائی فیلترهای هوا مورد استفاده قرار گیرد . چون ایجاد شرایط واقعی کار به علت تغییرات زیاد مشکل است با این دستورالعمل و تجهیزاتی که برای روش آزمون منظور گشته مقایسه کارائی فیلترهای هوا را می‏توان انجام داد .

برای آسان و روشن نمودن روش آزمون , در قسمت یک ( اطلاعات عمومی ) اطلاعات عمومی و تعاریفی که در جریان آزمایش فیلترهای هوا باید مورد استفاده قرار گیرد داده شده است قسمت دوم ( روش‏های آزمون فیلترهای هوای خودرو ) شامل آزمایشاتی است که فیلترهای هوای نوع خشک متداول در خودروهای مجهز به موتور درون سوز را در بر می‏گیرد .

قسمت سوم ( روش‏های آزمون فیلترهای هوای صنعتی ) شامل آزمایش‏هایی است که فیلترهای هوای صنعتی نوع خشک متداول در موتورهای درون سوز ثابت و متحرک را در برمی‏گیرد .

۱ ـ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‏های یکسان , شرایط , تجهیزات و گزارش کارائی به منظور میسر ساختن مقایسه کارایی فیلترهای هوا به طور مستقیم در آزمایشگاه می‏باشد .

اساسی‏ترین مشخصات کارائی مورد نظر در جریان هوا یا افت فشار , راندمان جمع‏ آوری غبار , ظرفیت غبار , درست بودن از نظر ساختمان است بنابر این , این روش آزمون برای تعیین اندازه‏گیری مواد فوق به کار گرفته می‏شود .

۲ ـ اطلاعات عمومی

۲ ـ ۱ ـ واحد اندازه‏گیری :

در این روش آزمون کلیه اندازه‏گیری‏های مربوط به جریان هوا برحسب متر مکعب در ساعت , تمام اندازه‏گیری‏های مربوط به فشار برحسب کیلو پاسکال تمام اندازه‏گیری‏های مربوط به دما برحسب درجه سلسیوس بیان گردیده است .

جدول تبدیل مورد استفاده

 ۱kpa

 ۴/۰۱۹ =

g.w. in

 ۱inwg

 ۰/۲۴۸۸ =

 kpa

  ۱kpa

 ۰/۲۹۵۳ =

 inHg

۱gHin

 ۳/۳۸۶۵ =

kpa

 ۱paK

۰/۱۴۵۰ =

Psi

 ۱Psi

 ۶/۸۹۵ =

Kpa

 ۱m3/h

 ۰/۵۸۸۵۸ =

Cfm

۱min/m

ft ۳/۲۸۰۸ =

min/

۱min/ft

 ۰/۳۰۴۸ =

min/m

۲ ـ ۲ ـ تعاریف :

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ فیلتر هوا :

در این روش آزمون , فیلترهای هوا باید از نوع خشک و شامل یک یا چند مرحله تصفیه باشند .

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ نمونه تحت آزمون ـ یک عامل صافی یا فیلتر هوای کامل

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ فیلتر هوای یک مرحله‏ ای ـ فیلتر هوایی است که فیلتر اولیه جداگانه نداشته باشد .

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ فیلتر هوای چند مرحله‏ ای ـ فیلتر هوایی است که شامل دو یا چند مرحله است معمولا مرحله اول صافی اولیه است که متعاقبأ به وسیله یک یا چند عامل صافی دیگر تصفیه خواهد شد .

اگر دو عامل صافی به کار گرفته شود . اولی را عامل صافی اولیه و دومی را عامل صافی ثانویه نامند .

۲ ـ ۲ ـ ۵ ـ فیلتر اولیه ـ وسیله ‏ایست که قسمتی از غبار آزمون را قبل از رسیدن به عامل صافی از طریق گریز از مرکز یا اینرسی جذب می‏نماید .

۲ ـ ۲ ـ ۶ ـ جریان هوای آزمون ـ کمیتی از هوا که در واحد زمان از خروجی فیلتر مکیده می‏شود این دبی باید بر حسب متر مکعب در ساعت , تصحیح شده به شرایط استاندارد باشد .

۲ ـ ۲ ـ ۷ ـ دبی هوا ـ مقدار جریان هوایی که به وسیله سازنده یا مصرف کننده در واحد زمان مشخص شده باشد و می‏تواند به عنوان جریان هوای آزمون به کار گرفته شود .

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ جریان هوای زاینده ـ مقدار هوای به کار رفته جهت زدودن غبار جمع شده در فیلتر اولیه است این مقدار به صورت درصدی از دبی هوای آزمون بیان می‏شود .

۲ ـ ۲ ـ ۹ ـ افت فشار مقدار اختلاف فشار ساکن به کیلو پاسکال که سریعأ از جریان‏های ورودی و خروجی در دستگاه فیلتر تحت آزمون اندازه‏گیری می‏شود .

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ محدودیت مقدار فشار ساکن به کیلو پاسکال ( بر روی فشار سنج ) که بلافاصله از جریان خروجی دستگاه فیلتر تحت آزمون گرفته می‏شود .

۲ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ محدودیت کل سیستم یا افت فشار ـ مقاومت فشار جریان هوا در طول کل سیستم ( مدار آزمون , پوشش و عامل صافی )

۲ ـ ۲ ـ ۱۲ ـ محدودیت پوسته و مدار آزمون یا افت فشار ـ مقاومت فشار جریان هوا در طول مدار آزمون و پوسته ( بدون عامل صافی )

۲ ـ ۲ ـ ۱۳ ـ محدودیت عامل صافی یا افت فشار ـ محدودیت کل سیستم یا افت فشار منهای محدودیت پوسته و مدار آزمون یا افت فشار .

۲ ـ ۲ ـ ۱۴ ـ محدودیت نهایی یا افت فشار ـ مقاومت فشار جریان هوا در طول دستگاه فیلتر تحت آزمونی که ظرفیت آن اندازه‏گیری می‏شود .

۲ ـ ۲ ـ ۱۵ ـ فیلتر مطلق ـ فیلتری که در محل خروجی دستگاه قرار گرفته تا آلودگی‏های عبور کرده از فیلتر تحت آزمون را جذب نماید .

۲ ـ ۲ ـ ۱۶ ـ راندمان ـ توانایی جذب آلودگی توسط فیلتر هوا یا دستگاه فیلتر تحت آزمون . این توانایی از فرمول زیر به دست می‏آید .

۲ ـ ۲ ـ ۱۶ ـ ۱ ـ فیلترهای هوای خودرو

۲ ـ ۲ ـ ۱۶ ـ ۲ ـ فیلترهای هوای صنعتی

۲ ـ ۲ ـ ۱۷ ـ ۱ ـ ظرفیت ـ عبارت است از مقدار آلودگی جذب شده که به صورت زیر تعریف می‏گردد .

۲ ـ ۲ ـ ۱۷ ـ ۱ ـ فیلترهای هوای خودرو ـ وزن کل اضافه شده بر حسب گرم به دستگاه فیلتر تحت آزمون در مرحله محدودیت نهایی یا افت فشار .

۲ ـ ۲ ـ ۱۷ ـ ۲ ـ فیلتر هوای ماشین‏های صنعتی ـ وزن کل بخار داده شده به فیلتر هوا برای مشخص نمودن محدودیت نهایی یا افت فشار بر حسب گرم .

۲ ـ ۲ ـ ۱۸ ـ شرایط استاندارد ـ کلیه اندازه‏گیری‏های جریان هوا باید به شرایط استاندارد تصحیح شوند (۲۶/۶۶ درجه سلسیوس در ۱۰۱/۳۲ کیلو پاسکال یا ۲۹/۹۲ اینچ جیوه در ۸۰ درجه فارنهایت )

 

استاندارد فیلتر هوا

۲ ـ ۳ ـ دقت و اندازه‏گیری :

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ دبی هوا را تا دقت ۲ درصد از مقدار حقیقی اندازه بگیرید .

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ افت فشار و محدودیت را تا دقت ۰/۰۲۵ کیلو پاسکال (۰/۱ اینچ جیوه ) از مقدار حقیقی اندازه بگیرید .

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ دما را تا دقت ۰/۵ درجه سلسیوس از مقدار حقیقی اندازه بگیرید .

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ وزن را تا دقت یک درصد از وزن حقیقی اندازه بگیرید مگر این‏که عدد دیگری ذکر شده باشد .

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ وزن فیلتر یا فیلترهای مطلق را تا دقت ۰/۰۱ ± گرم اندازه بگیرید .

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ رطوبت نسبی محیط را تا دقت ۲ درصد رطوبت نسبی هوا اندازه بگیرید .

۲ ـ ۴ ـ شرایط آزمون و مواد :

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ مشخصات غبار آزمون۲باید طبق استاندارد بوده و دارای دو درجه درشت و ریز باشد تجزیه شیمیایی زیر به عنوان مثال آمده است .

جدول شماره یک ـ تجزیه شیمیایی غبار آزمون

۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ توزیع وزنی اندازه ذرات با استفاده از غلطک باید به شرح زیر باشد .

جدول شماره ۲ ـ توزیع درصد وزنی اندازه ذرات

۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ مشخصات مواد فیلتر مطلق ۳ فیلتر مطلق باید شامل فایبر گلاس با حداقل ضخامت ۱۲/۷ میلی‏متر ( اینچ ) و حداقل وزن مخصوص ۹/۵ کیلوگرم بر متر مکعب .(۰/۶ ۱p/ft3) قطر الیاف باید ۰/۷۶ تا ۱/۲۷ میکرومتر (۰/۰۰۰۰۳ ـ ۰/۰۰۰۰۵ اینچ ) و مقدار رطوبت جذب شده باید کمتر از یک درصد وزنی بعد از قرار گرفتن در محیط با دمای ۴۹ درجه سلسیوس (۱۲۰ درجه فارنهایت ) و رطوبت نسبی ۹۵ درصد به مدت ۹۶ ساعت باشد . صافی باید به خوبی نصب شود که خواب آن به طرف جریان ورودی باشد . و به منظور ثبات وضعیت صافی , میزان سرعت هوایی که از سطح آن عبور می‏نماید نباید بیشتر از ۵۰ متر در دقیقه باشد .

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ وزن فیلتر مطلق :

فیلتر مطلق را در کوره‏ای باید دمای ۲ ± ۱۰۷ درجه سلسیوس (۲۲۵± ۵º F) گذاشته و مرتب آن را وزن کنید تا تغییرات وزن از ۰/۰۱ گرم تجاوز ننماید . چنانچه نتوان تغییرات وزن را به ۰/۰۱ گرم رساند حداقل ۴ ساعت آن را در کوره فوق قرار داده سپس آن را وزن نمایید .

۲ ـ ۴ ـ ۵ ـ دما و رطوبت :

در کلیه آزمایشات , هوا باید با دمای ۸ ± ۴۸ درجه سلسیوس (۷۵ ± ۱۵º F) و رطوبت نسبی ۱۵ ± ۵ درصد وارد فیلتر هوا شود .

چون شرایط محیط روی نتایج آزمایش اثر می‏گذارد وقتی که کارائی فیلترهای مشابه با هم مقایسه می‏شود آزمایشات باید تا حد امکان در نزدیک‏ترین دما و رطوبت نسبی صورت پذیرد .

۳ ـ روش‏های آزمون فیلترهای هوای خودرو

۳ ـ ۱ ـ کلیات

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ روش مقرر شده کلا جهت فیلترهای هوای نوع خشک برای خودروهای سبک به کار برده می‏شود .

روش آزمون فیلتر هوا

روش آزمون فیلترهای هوای خودرو سنگین , ماشین‏آلات صنعتی , ساختمانی و ثابت در قسمت ۳ تحت عنوان ” دستورالعمل آزمون فیلترهای هوای صنعتی آمده است “

۳ ـ ۲ ـ تجهیزات آزمون :

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ برای تعیین مقاومت در مقابل جریان هوا , ظرفیت نگهداری آلودگی , مشخصات دفع آلودگی , مشخصات آب‏بندی , مشخصات گسیختگی و پاره شدن , از تجهیزات توضیح داده شده در اشکال ۳A, 3E, 3F, 3H, 3K استفاده شود .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ وسیله‏ای برای اندازه‏گیری غبار به کاربرید که در موقع تزریق غبار ( شکل ۳B) همراه با هوای فشرده کافی , قادر به اندازه گرفتن غبار لازم در محدوده کار باشد . سیستم تغذیه غبار نباید توزیع اندازه‏های غبارآلوده را تغییر دهد . معدل مقدار غبار منتقل شده به دستگاه نباید با اندازه مطلوب , کمتر یا بیشتر از ۵ درصد اختلاف داشته باشد ضمنأ انحراف انتقال در هر مرحله نسبت به معدل نیز نباید بیش از ۵ درصد باشد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ سیستم تغذیه غبار

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ وسیله اندازه‏گیری غبار را با غباری که قبلا وزن شده پر کنید .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ سیستم تغذیه غبار و زمان سنج را همراه به کار بیاندازید .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ به مدت نیم ساعت , هر پنج دقیقه وزن غبار داده شده را به دست آورید .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ میانگین غبار منتقل شده و حداکثر انحراف را به دست آورید .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ به منظور معلق نگهداشتن غبار , لوله انتقال غباری به کار برید که سرعت انتقال در آن حداقل به میزان ۹۱۴ متر بر دقیقه ثابت بماند .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ دستگاه تزریق غبار مطابق شکل ۳B را به کار برید .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ یک لوله ورودی مطابق شکل ۳C به کار برید .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۵ ـ یک فشارسنج تفاضلی با دقتی که در بند ۲ ـ ۳ ـ ۲ توضیح داده شده به کار برید .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۶ ـ برای آزمایش فیلتر کامل پوسته و متعلقاتی را که مورد توافق سازنده و مصرف کننده است به کار برید ( شکل ۳H)

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ یک لوله خروجی مطابق شکل ۳c به کار برید مگر این‏که لوله‏ای که طول آن حداقل ۴ برابر قطرش باشد . در این حالت سرعت هوا مطرح نمی‏باشد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۸ ـ فیلتر مطلقی به کار برید که راندمان جذب آن در برابر مواد آلوده تغذیه شده حداقل ۹۹ درصد باشد . اندازه فیلتر مطلق طوری باشد که سرعت عبور هوا از آن به بیش از ۵۰ متر در دقیقه نرسد .

توجه ـ جهت پیدا کردن موادی که در برگیرنده این خواسته می‏باشد به بند ۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ رجوع شود

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ امکان وجود راندمان قید شده در فیلتر مطلق

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۱ ـ دو فیلتر مطلق را پشت سر هم نصب نمایید .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ آزمایش راندمان فیلتر را اجرا نموده و وزن اضافه شده به هر فیلتر مطلق را به دست آورید .

= درصد راندمان فیلتر مطلق

A = افزایش وزن فیلتر مطلق اولیه

B = افزایش وزن فیلتر مطلق ثانویه

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۹ ـ از یک سیستم اندازه‏گیری جریان هوا با دقت مذکور در بند ۲ ـ ۳ ـ ۱ استفاده کنید .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۹ ـ ۱ ـ برای اندازه‏گیری جریان هوا از روش داده شده در نشریه

Fluid Meter, s – Their Theory and Applecation 6th

Edition 1971 , Manual Published by the ASME

استفاده گردد .

استاندارد فیلتر هوا

وسیله اندازه‏گیری جریان هوا باید دارای طرح قبول شده‏ای باشد .

مثلا دهانه جهت کالیبره کردن قابل تنظیم باشد . و بتوان آن را با استفاده از وسیله‏ای استاندارد شده کالیبره کرد .

برای تغییرات در دما و فشار مطلق ورودی باید اصلاحات صورت گیرد .

شدن جریان هوا برحسب متر مکعب بر ساعت بیان گردد . این شدت جریان باید نسبت به شرایط استاندارد (۲۶/۶۶ درجه سلسیوس ۱۰۱/۳۲ کیلو پاسکال ) تصحیح شود .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ سیستم کنترل جریان هوایی را به کار برید که قادر به حفظ شدت جریان نشان داده شده در محدوده یک درصد مقدار انتخاب شده در طول جریان ثابت و متغیر باشد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱۱ ـ وسایل مناسبی به کار برید تا جریان هوایی در سیستم ایجاد نماید که دارای دبی و فشار کافی فیلترهای تحت آزمون باشد . نوسانات جریان باید به قدری نامحسوس باشد که قابل اندازه‏گیری نباشد .

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ برای جلوگیری از نوسانات وزنی در فیلتر مطلق از کوره‏ای استفاده شود که قادر به ثابت نگهداشتن دما در ۳ ± ۱۰۷ درجه سلسیوس (۲۲۵± ۵º F) باشد .

۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ برای وزن کردن فیلتر مطلق , ترازویی با دقت ۰/۰۱ گرم به طوری‏که کفه آن داخل کوره قرار گیرد , روی کوره نصب نمایید .

۳ ـ ۳ ـ آزمایش محدودیت جریان هوا و افت فشار

۳-۳-۱- منظور از این آزمون تعیین مقدار افت فشار ساکن در سراسر دستگاه تحت آزمایش که ناشی از عبور جریان هوا در شرایط تعیین شده قبلی است می‏باشد .

۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ دستگاه فیلتر مورد آزمون باید حداقل ۳۰ دقیقه در شرایط دما و رطوبت محیط آزمون قرار گیرد . آزمون باید در محدوده حرارتی ۱۶ تا ۳۲ درجه سلسیوس (۶۰ºF تا۹۰‌ ) با رطوبت نسبی حدود ۳۵ تا ۶۵ درصد اجرا گردد .

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ برای تعیین محدودیت دستگاه آزمون مقدار آزمون باید مانند شکل ۳E و یا ۳F باشد .

برای جلوگیری از نشتی هوا کلیه اتصالات باید کاملا آب‏بندی شود . شیرهای فشار را وصل نمایید .

۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ افت فشار ساکن را نسبت به جریان هوا طبق شرایط داده شده و یا میزان مورد نظر اندازه‏گیری و ثبت نمایید . حداقل ۵ بار ثبت توصیه می‏شود .

۳ ـ ۳ ـ ۵ ـ برای تعیین محدودیت پوسته و مدارا از شکل ۳E و ۳F بدون فیلتر هوا استفاده شود بند ۳ ـ ۳ ـ ۴ تکرار گردد .

یادآوری ـ ممکن است این مقدار به علت تأثیرات اینرسی بیشتر از محدودیت مجموعه باشد .

۳ ـ ۳ ـ ۶ ـ با کم کردن مقدار حاصل شده در بند (۳ ـ ۳ ـ ۵) از مقدار به دست آمده در بند (۳ ـ ۳ ـ ۴) محدودیت خالص مدار آزمون را تعیین نمایید .

۳ ـ ۳ ـ ۷ ـ اطلاعات به دست آمده ثبت گردد .

۳ ـ ۴ ـ آزمون راندمان

۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ منظور از این آزمون توانایی نگهداشتن مقدار ناخالصی‏ها در مدار تحت آزمون می‏باشد .

این آزمون می‏تواند با دبی هوای ثابت یا متغیر یا ذرات ناخالصی ریز و درشت انجام گیرد . در صورت لزوم آزمون‏های راندمان می‏تواند همزمان با آزمون ظرفیت بند (۳ ـ ۵) انجام گردد .

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ سه نوع آزمون راندمان می‏توان انجام داد که عبارتند از :

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ تعیین راندمان طول عمر , وقتی است که افت فشار به حد تعیین شده برسد .

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ تعیین راندمان دوره‏ای در ۱۰, ۲۵ و ۵ درصد از تفاضل افت فشار تعیین شده و افت فشار اولیه

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ تعیین راندمان اولیه , پس از افزودن ۲۰ گرم ناخالصی یا مقداری ناخالصی برحسب گرم که عدد آن برابر ۱۰ درصد دبی آزمون بر حسب است Scmh ( یا هرکدام بیشتر .)

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ تعیین راندمان در دبی ثابت آزمون می‏تواند در دبی تعیین شده یا هر درصدی از آن طبق توافق سازنده و مصرف کننده صورت گیرد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ براساس دبی آزمون , مقدار ناخالصی غبار داده شده را با استفاده از غلظت یک گرم غبار بر متر مکعب هوا محاسبه شود .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ شرایطی , مطابق بند (۳ ـ ۳ ـ ۲) برای سیستم تحت آزمون به وجود آورید ـ سپس وزن آن را تا دقت یک درصد از مقدار حقیقی تعیین نمایید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ فیلتر مطلق را در داخل کوره ۳ ی ۱۰۷ درجه سلسیوس حرارت دهید پس از خاتمه تغییرات وزنی وزن آن را با دقت ۰/۰۱ گرم تعیین نمایید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۴ ـ مدار آزمونی , طبق شکل ۳H برای مجموعه فیلتر هوا یا شکل ۳A برای عمل صافی فیلتر هوا آماده نمایید . همه مفاصل را جهت جلوگیری از نشتی هوا آب‏بندی نمایید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۵ ـ رطوبت نسبی را ثبت نمایید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۶ ـ از غبار آزمون مشخص شده به مقدار ۱۲۵ درصد از ظرفیت تخمینی سیستم آزمون با دقت ۰/۱ گرم وزن نموده یادداشت نمایید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۷ ـ سیستم تغذیه غبار همراه با غبار را با دقت یک درصد از وزن حقیقی بر حسب گرم وزن نموده یادداشت نمایید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۸ ـ جریان هوا را در داخل دستگاه برقرار نموده و آن را در دبی آزمون ثابت نگهدارید افت فشار را ثبت نمایید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۹ ـ چنانچه دبی هوا در زمان افزودن غبار با دبی آزمون بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۸) متفاوت باشد باید قبل از افزودن غبار دبی آزمون را طبق دبی غبار تنظیم نمود .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ دستگاه تغذیه غبار را به کار اندازید , شدت جریان غبار را طبق غلظت محاسبه شده در بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱) میزان نمایید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۱ ـ در فواصل زمانی مقرر شده ( حداقل پنج فاصله پیشنهاد می‏شود ) و در انقضای زمان آزمایش افت فشار در دبی آزمون را ثبت نمایید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۲ ـ آزمایش را تا حصول به فشار نهایی ادامه دهید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۳ ـ بند (۳ ـ ۴ ـ ۵۳) را تکرار کنید .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۴ ـ بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۷) را تکرار کنید و اختلاف وزن را تعیین نمایید . این مقدار وزن غبار تغذیه شده می‏باشد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۵ ـ با دقت سیستم تحت آزمون را جدا سازید طوری‏که غبار هدر نرود هرگونه نشت یا حالت غیرعادی را یادداشت کنید . وزن آن را تا دقت یک درصد از وزن حقیقی بر حسب گرم تعیین نمایید . اضافه وزن سیستم تحت آزمون برابر است با این وزن منهای وزن تعیین شده در بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۲)

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۶ ـ هر نوع غبار مشاهده شده در قسمت خروجی سیستم آزمون بر روی فیلتر مطلق را به وسیله برس تمیز نمایید . با دقت فیلتر مطلق را جدا نمایید .

بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۳) را تکرار و اختلاف وزن را تعیین نمایید . این , وزن اضافه شده فیلتر مطلق است .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۷ ـ توازن مواد غبار آزمون را چک نمایید . این مقدار باید در محدوده ۰/۸ تا ۱/۰۲ باشد تا آزمون معتبر شمرده شود .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۸ ـ راندمان را از طریق زیر محاسبه نمایید .

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ راندمان جریان هوای متغیر را می‏توان با استفاده از سیکل جریان هوای متغیر نسبت به شکل ۳J تعیین نمود .

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ براساس میانگین جریان در یک سیکل آزمون , دبی تغذیه غبار طبق بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱) محاسبه می‏شود . دبی تغذیه غبار باید ثابت بماند .

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ کلیه افت فشارها باید در حداکثر جریان هوا تعیین گردد .

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۳ ـ آزمون بند (۳ ـ ۴ ـ ۳) را با جریان هوای متغیر به جای جریان هوای ثابت تکرار نمایید .

 

استاندارد فیلتر هوا

۳ ـ ۵ ـ آزمون ظرفیت

۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ منظور از این آزمون تعیین وزن کل اضافه شده به واحد تحت آزمون در افت فشار نهایی می‏باشد .

این آزمون می‏تواند به جای جریان هوای ثابت یا متغیر و ذرات ریز یا درشت غبار آلوده کننده انجام شود . در صورت تمایل می‏توان آزمون تعیین ظرفیت را با آزمون راندمان همزمان انجام داد ( بند ۳ ـ ۴)

۳ ـ ۵ ـ ۲ ـ آزمون را طبق بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱) و (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۵) انجام دهید .

۳ ـ ۵ ـ ۳ ـ به فرض ثابت بودن نسبت زمان به کار رفته به وزن اضافه شده به واحد تحت آزمون , منحنی محدودیت را نسبت به وزن اضافه شده رسم نمایید . برای اطلاعات مربوط به محدودیت و فواصل زمانی به بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱) مراجعه نمایید , با استفاده از فرمول زیر مقادیر وزن شده را محاسبه نمایید .

۳ ـ ۵ ـ ۴ ـ ظرفیت واحد تحت آزمون , نقطه‏ای است که منحنی به محدودیت نهایی برسد .

۳ ـ ۶ ـ آزمون از هم گسیختگی در اثر فشار جریان

۳ ـ ۶ ـ ۱ منظور از این آزمایش تعیین مقاومت عامل صافی فیلتر هوا و یا اختلاف فشار مشخص شده یا اختلاف فشاری که از هم گسیختگی به وجود می‏آید می‏باشد .

۳ ـ ۶ ـ ۲ ـ مدار آزمونی مثل شکل ۳A و یا ۳H آماده نمایید که به وسیله آن بتوان آزمایش ظرفیت غبار معمولی و اولیه را اجرا نمود . می‏توان از عامل‏های صافی که قبلا جهت تعیین راندمان ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته و یا عامل صافی نو استفاده نمود .

۳ ـ ۶ ـ ۳ ـ جریان هوا را افزایش دهید و در صورت لزوم غبار را به میزان دلخواه تغذیه نمایید تا حدی که یا به اختلاف فشار تعیین شده برسد , یا عامل صافی از هم گسیخته شود , که در این صورت کاهش در اختلاف فشار و یا افزایش در دبی نشان دهنده از هم گسیختگی است .

۳ ـ ۶ ـ ۴ ـ حداکثر افت فشار به دست آمده , دلیل ختم آزمون و وضعیت عامل صافی بعد از آزمون را یادداشت نمایید .

۳ ـ ۷ ـ آزمایش میزان آب‏بندی

۳ ـ ۷ ـ ۱ ـ هدف از این آزمون تعیین میزان آب‏بندی عامل‏های صافی فیلتر هوا می‏باشد .

۳ ـ ۷ ـ ۱ ـ ۱ ـ عامل صافی فیلتر هوا را بین دو صفحه قابل رویت طبق شکل ۳k قرار داده و به مقدار گشتاور تعیین شده محکم نمایید .

۳ ـ ۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ هرگونه تغییرات غیرعادی عینی یا هر نوع منفذ را در سطح آب‏بندی بازرسی نمایید .

۳ ـ ۷ ـ ۱ ـ ۳ ـ کیفیت آب‏بندی و گشتاور لازمه را جهت آب‏بندی مناسب همراه با هرگونه پیشنهاد دیگر گزارش دهید .

۳ ـ ۸ ـ آزمایش تعیین محدودیت دما

۳ ـ ۸ ـ ۱ ـ هدف از این آزمون تعیین حفظ کارایی فیلتر هوا نسبت به محدودیت دما می‏باشد .

۳ ـ ۸ ـ ۲ ـ عامل صافی فیلتر هوا را بین دو صفحه مقاوم در برابر حرارت طبق شکل ۲ قرار داده , به مقدار گشتاور تعیین شده محکم نمایید .

۳ ـ ۸ ـ ۳ ـ سیستم را در معرض هوای گرم و سرد تعیین شده قرار دهید , در صورت عدم تعیین دمای مشخص مقادیر زیر پیشنهاد می‏شود .

۲۴ ساعت در۱۲۱±۳ºc

۲۴ ساعت در۴۰±۳ºc

۲۴ ساعت در ۱۲۱±۳ºc

۲۴ ساعت در ۴۰±۳ºc

در بین سیکل‏ها , قبل از اجرای سیکل بعدی اجازه دهید دمای واحد تحت آزمون به دمای محیط آزمایشگاه برسد .

۳ ـ ۸ ـ ۴ ـ در انتهای آزمایش قبل از برداشتن صفحات اجازه دهید دمای واحد آزمون به دمای محیط برسد . پس از برداشتن صفحات عامل صافی را از نظر وضعیت‏های غیرقابل قبول بررسی نمایید . در صورت لزوم بند (۳ ـ ۴) را که آزمون راندمان می‏باشد تکرار نمایید .

شکل ۳J ـ نمونه معدل جریان سیکل جریان متغیر ۶۰ درصد

۳ ـ ۸ ـ ۵ ـ کلیه مشاهدات عینی و شرایط آزمون را گزارش نمایید .

۳ ـ ۹ ـ ارائه اطلاعات

روش آزمون فیلتر هوا

هدف از استاندارد کردن گزارش اطلاعات حاصل در آزمون می‏باشد به شکل ۳L مراجعه شود .

۴ ـ روش‏های آزمون فیلتر هوای صنعتی

۴ ـ ۱ ـ کلیات :

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ این بخش از آزمون شامل فیلترهای هوای از نوع خشک می‏باشد که معمولا در کامیون‏های سنگین , ماشین‏آلات راه‏سازی , تراکتورهای کشاورزی و مواد صنعتی مورد استفاده قرار می‏گیرد .

فیلترهای هوای مورد استفاده در اتومبیل در بخش دو این استاندارد دسته‏بندی شده‏اند .

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ آزمون عملکرد باید بر روی تمامی فیلتر هوا که معمولا شامل پیش صافی , عامل صافی اولی و ثانویه می‏باشد انجام گیرد . آزمایشات باید در برگیرنده موارد زیر باشد . محدودیت دبی یا افت فشار , راندمان اولیه , راندمان مجموع , ظرفیت جذب غبار .

۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ غبار آزمون و غلظت

اگر محال نباشد بسیار مشکل است که توزیع اندازه‏های غبار و غلظتی را انتخاب نمود که بتواند دقیقأ نمایان‏گر تمامی شرایط و وضعیت کاری سرویس باشد .

۴ ـ ۲ ـ دستگاه آزمون

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ مدار آزمون ـ مدار آزمون باید در برگیرنده اجزا اصلی زیر ( شکل ۴A) باشد .

۱ ـ تغذیه کننده غبار

۲ ـ تزریق کننده غبار

۳ ـ کانال مخلوط کننده غبار مجهز به فشار سنج۴ Piezometric

۴ ـ فیلتر هوای تحت آزمون

۵ ـ لوله خروجی مجهز به فشارسنج Piezometric

۶ ـ فیلتر مطلق

۷ ـ دبی سنج

۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ سیستم تغذیه غبار ـ سیستم تغذیه غبار باید شامل منبع تأمین غبار و دستگاه تزریق غبار با هوای فشرده باشد . منبع تأمین غبار باید غبار آزمون را به طور دائم و یکنواخت تأمین نماید و مقدار تغذیه باید به دقت ۰/۱ گرم اندازه‏گیری شود . نمونه ظرف تأمین غبار با از طبق شکل ۴E توصیه می‏گردد از انواع دیگر نیز می‏توان استفاده نمود . هدف از به کار بردن دستگاه تزریق غبار ارائه و حفظ درجه بالایی از پوشش غبار می‏باشد و در طول آزمون , توزیع ذرات آلوده به وسیله دستگاه مدار نباید تغییر کند ( طبق شکل ۴F) تزریق کننده باید طوری عمل نماید که حداقل فشار درون نازل ۵۵۰ کیلو پاسکال و حداقل مقدار با شش هوا در طول عملکرد ۷۰ سانتیمتر مکعب بر ساعت باشد .

(cfm 140) ( به شکل شماره ۴G مراجعه شود ) تزریق کننده را مطابق بخش ۳ و شکل ۳B مونتاژ نمایید .

برای فیلترهای هوای صنعتی با جریان ۱۷۰ مترمکعب بر ساعت یا کمتر از دستگاه تزریق کننده غبار مطابق قسمت سوم , شکل ۳B استفاده گردد .

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ کانال مخلوط کننده غبار جریان ورودی

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ فیلتر هوا با دهانه ورودی لوله‏ای ـ سطح مقطع , کانال مخلوط کننده غبار و لوله Piezometer جریان ورودی و دهانه ورودی فیلتر هوا باید یکسان باشد . طول سراسری کانال باید ۶ برابر قطر آن بوده و محل نصب حلقه Piezometer به اندازه ۴ برابر قطر از ورودی کانال فاصله داشته باشد ( به شکل ۴A رجوع شود .)

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ دهانه ورودی باز یا مستطیلی

شبیه بند (۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱) به استثنأ این‏که طول سراسری و محل نصب حلقه Piezometer باید به ترتیب ۴ و ۶ برابر شعاع هیدرولیکی کانال باشد .

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ورود هوا از سطح جانب یا فیلترهای اولیه از نوع کتابی

این نوع فیلترهای هوا باید طبق شکل ۴B در محفظه روباز آزمایش گردد .

۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ پیزومتر۵ خروجی ـ قطر داخلی پیزومتر خروجی باید برابر با قطر لوله خروجی فیلتر هوا باشد ( به شکل ۴A مراجعه شود .)

۴ ـ ۲ ـ ۵ ـ فیلتر مطلق ـ فیلتر مطلق باید شامل مواد مشخص شده در بند (۲ ـ ۴ ـ ۳) باشد .

۴ ـ ۲ ـ ۶ ـ دبی سنج ـ دبی سنج باید سالانه با دقت ±۲ درصد با استفاده از دبی سنج ساخته شده براساس (Sixth Edition ,ASME Fluid Meter) کالیبره گردد .

۴ ـ ۳ ـ آزمون محدودیت جریان هوا و افت فشار

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ محدودیت جریان هوا یا افت فشار ( به بند ۲ ـ ۲ مراجعه شود .)

یا عامل صافی ( ها ) تمیز در پنج نقطه مساوی از هم بین ۵۰۰ تا ۱۵۰ درصد جریان هوای تعیین شده اندازه‏گیری شود .

اطلاعات حاصله به صورت منحنی ارائه می‏گردد تا تعیین محدودیت یا افت فشار در هر دبی دلخواه را آسان نماید .

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ محدودیت جریان هوا

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ طبق شکل ۴D مدار فیلتر هوا را برقرار نمایید .

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ در جریان هوای تعیین شده فشارهای ساکن ۵۰, ۷۵, ۱۰۰, ۱۲۵, ۱۵۰ درصد از روی فشار سنج در محل خروجی یادداشت نمایید .

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ رطوبت نسبی , فشار و دمای محیط آزمون را ثبت نمایید .

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ ـ مقادیر محدودیت ثبت شده را به شرایط استاندارد مطابق ضمیمه الف تصحیح نموده و این مقادیر را به ترتیب بر روی کاغذ گراف مطابق شکل (۴H) مشخص نمایید ( محور عمودی محدودیت و محور افقی جریان هوا )

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ افت فشار

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ فیلتر هوا را طبق شکل ۴C نصب نمایید .

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ اختلاف فشار ساکن ورودی و خروجی فیلتر هوا را در ۵۰, ۷۵, ۱۰۰, ۱۲۵, ۱۵۰ درصد جریان هوای مقرر اندازه گرفته و یادداشت نمایید .

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ رطوبت نسبی , فشار و دمای محیط آزمون را ثبت نمایید .

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ مقادیر افت فشار را به شرایط استاندارد مطابق ضمیمه الف تصحیح نموده و این مقادیر را به ترتیب روی کاغذ گراف مطابق شکل (۴H) مشخص نمایید .

۴ ـ ۴ ـ راندمان اولیه

۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ این روش آزمون فیلترهای هوا نمایانگر مجموعه راندمان نهایی است که عمدا به جریان هوا بستگی ندارد . این مجموعه با بالا رفتن مقدار غبار تغذیه شده افزایش و یا بزرگ شدن اندازه ذرات غبار کاهش می‏یابد , بنابراین دو نوع راندمان بدست می‏آید : راندمان اولیه آزمون و راندمان جذب در طول آزمون ظرفیت غبار .

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ روش آزمون :

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ فیلتر هوایی را که دارای یک عامل صافی تمیز باشد مطابق شکل ۴A یا ۴B در مدار نصب نمایید .

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ فیلتر مطلق را طبق بند (۲ ـ ۴ ـ ۴) وزن نمایید .

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ دبی هوای فیلتر را تا دقت ۲+ درصد جریان آزمون تنظیم نموده و ثابت نگهدارید .

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ به مدت ۳۰ دقیقه به طور مداوم مقدار ۱۱ گرم بر متر مربع از سطح صافی غبار ریز آزمون را به عمل صافی اولیه تغذیه نمایید .

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۵ ـ طبق بند (۲ ـ ۴ ـ ۴) فیلتر مطلق را مجددا وزن نمایید و راندمان فیلتر را بر اساس کل غبار تغذیه شده به فیلتر محاسبه کرده و روی کاغذ گراف مطابق شکل (۴J) ثبت نمایید .

۴ ـ ۵ ـ ظرفیت و راندمان جذب و نگهداری غبار

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ظرفیت نگهداری غبار تابعی است از اندازه فیلتر هوا , جریان هوا , محدودیت نهایی یا افت فشار و اندازه ذرات غبار به کار گرفته شده در آزمون .

برای مقایسه فیلترهای هوای مختلف با هم , ظرفیت غبار بایستی در جریان آزمون تا محدودیت نهایی یا افت فشار ۷/۴۶ کیلو پاسکال و یا افت فشار مشخص شده تعیین گردد . تا رسیدن به افت فشار نهایی مشاهدات در چهار نقطه یادداشت شود .

بعد از این‏که اصلاحات لازم با شرایط استاندارد روی افت فشار یا محدودیت نهایی براساس مشاهدات انجام گرفت مقادیر حاصله به صورت منحنی نسبت به وزن غبار تغذیه شده رسم شود .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ روش آزمون :

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ طبق شکل ۴A یا ۴B با استفاده از عامل صافی تمیز یک فیلتر هوا در مدار تعبیه نمایید .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ فیلتر مطلق را طبق بند (۲ ـ ۴ ـ ۴) وزن نمایید .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ جریان عبور هوا از فیلتر را مطابق با جریان آزمون برقرار نمایید آن را تا دقت ۲+ درصد ثابت نگهدارید .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۴ ـ غبار آزمون را با اندازه و غلظت تعیین شده در بند (۴ ـ ۱ ـ ۳) تغذیه نمایید تا به افت فشار یا محدودیت نهایی ۷/۴۶ کیلو پاسکال و یا افت فشار مشخص شده برسد .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۵ ـ وزن غبار تغذیه شده به فیلتر هوا را در ۵ نقطه با فواصل زمانی تقریبأ یکسان در طول آزمون یادداشت و افت فشار را در این نقاط ثبت نمایید .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۶ ـ مقادیر افت یا محدودیت نهایی را با شرایط استاندارد طبق ضمیمه الف اصلاح نمایید . این مقادیر را نسبت به غبار تغذیه شده به فیلتر هوا طبق شکل (۴J) رسم نمایید . محور عمودی را بر حسب این‏که افت فشار یا محدودیت نهایی است نام‏گذاری کنید .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۷ ـ مجددا وزن فیلتر را مطلق بند (۲ ـ ۴ ـ ۴) به دست آورده و راندمان فیلتر هوا را براساس وزن کل غبار تغذیه شده و مقادیر افت فشار تا ۷/۴۶ کیلو پاسکال و یا مقادیر مشخص شده محاسبه نمایید .

۴ ـ ۶ ـ آزمون عمل کرده فیلتر اولیه

۴ ـ ۶ ـ ۱ ـ غبار زدایی فیلتر اولیه ـ وقتی فیلترهای هوای اولیه مورد آزمون قرار می‏گیرند و غبار زدایی وسیله به کاربردن هوای تمیز با شیر اتوماتیک تخلیه غبار و یا کاسه غبار انجام می‏گیرد باید موارد زیر رعایت شود .

۴ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ هوای تمیز ثابت ـ هوای تمیز ثابت توصیه شده به وسیله سازنده به عنوان درصدی از جریان آزمون بیان گردیده و باید در طول کلیه آزمون‏ها ثابت نگهداشته شود . شدت غبار تغذیه شده در طول آزمون باید براساس جریان هوای آزمون به اضافه جریان هوای تمیز باشد .

۴ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ شیر تخلیه اتوماتیک ـ برای اهداف آزمون می‏توان شیشه دهانه گشاد آب‏بندی شده با محفظه‏ای را جایگزین شیر تخلیه کننده کرد .

۴ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ کاسه غبار ـ محاسبه غبار نباید در طول آزمون ظرفیت غبار تخلیه گردد مگر این‏که حداقل آن پر شده باشد و همچنین دفعات تخلیه باید در گزارش عملکرد قید شود .

یادآوری ـ استفاده کننده باید آگاه باشد که رعایت موارد فوق بهترین عمل کرد فیلتر هوا را تضمین می‏نماید . پیشنهاد می‏شود با سازنده فیلتر هوا جهت دستورالعمل به خصوص یا روش‏های آزمون برای هر نوع فیلتر هوای ارائه شده مشورت گردد .

۴ ـ ۶ ـ ۲ ـ راندمان فیلتر اولیه ـ راندمان فیلتر اولیه باید در طول آزمون ظرفیت غبار براساس وزن کل غبار تغذیه شده به فیلتر هوا و یا مجموع وزن به دست آمده از عامل صافی اولیه و ثانویه و فیلتر مطلق , یا غبار زدوده شده از فیلتر اولیه تعیین گردد .

۴ ـ ۷ ـ اطلاعات :

از شکل ۴H جهت ارائه اطلاعات مربوط به محدودیت یا افت فشار استفاده شود از شکل ۴J جهت اطلاعات مربوط به راندمان و ظرفیت استفاده گردد .

استاندارد روش آزمون فیلتر هوا دیدگاه

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

*

code